Výzva na prihlásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie

Publikované 5.4.2017 - Comments (0)

Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 141 z 29.3.2017 k návrhu výzvy na prihlásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie a podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie  vyhlasuje výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie.
 

Požiadavky na kandidáta
Predkladané doklady:

 • písomný návrh na kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie,
 • štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o občianstve,
 • čestné vyhlásenie, že kandidát nie je členom politickej strany alebo hnutia,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • originál alebo úradne overená fotokópia výpisu registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace,
 • originál alebo úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa,
 • doklady preukazujúce minimálne 5-ročnú prax vo verejnom obstarávaní (najmä: potvrdenia zamestnávateľa, že sa uchádzač aktívne zaoberal/zaoberá oblasťou verejného obstarávania, čestné vyhlásenia o odborných znalostiach a požadovanej praxi, odkazy na realizované verejné obstarávania),
 • súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného návrhu,
 • projekt činnosti Úradu pre verejné obstarávanie a jeho rozvoja.

 
Technické náležitosti k projektu:

 • rozsah minimálne 10 strán,
 • formát A4,
 • písmo: Times New Roman 12, riadkovanie 1,5.

 
Lehota na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie: do 30.4.2017, s označením obálky: „Návrh na kandidáta na predsedu ÚVO“ – neotvárať (rozhodujúce je doručenie návrhu s požiadavkami na kandidáta v stanovenej lehote) na adresu: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.

Martin Garaj je vlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá sa okrem iného zaoberá poradenstvom vo verejnom obstarávaní a vydáva časopis VO v kocke.

Expand/Collapse